DeelMedezeggenschapsRaad

DeelMedezeggenschapsRaad

De deelmedezeggenschapsraad van VierTaal Den Haag denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De DMR heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, overleg met de directie.

Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, een fusie met een andere school of de wijze waarop ouders meehelpen op school. Dit overleg vindt plaats in het gebouw aan de van Ruysbroekstraat 5.
In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) wordt een aantal algemene taken van de (deel)medezeggenschapsraad genoemd: de DMR bevordert de openheid en onderling overleg in de school, waakt in school tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling, Jaarlijks informeert de DMR alle betrokkenen bij VierTaal Den Haag schriftelijk over zijn werkzaamheden in een jaarverslag.
Over sommige onderwerpen adviseert de DMR het bestuur en er zijn ook zaken, waarin de DMR een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de WMS vastgelegd.
Het is ook verplicht dat de DMR van het bestuur een budget krijgt om bijvoorbeeld cursussen te volgen, een deskundige in te huren of een notulist te betalen en zo nodig juridische ondersteuning te financieren. Dit heet de faciliteitenregeling.
De DMR van VierTaal Den Haag bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding: drie ouders en drie personeelsleden. De leden van de oudergeleding krijgen een onkostenvergoeding per vergadering. Eens per jaar is er de mogelijkheid om u aan te melden voor een plek in de DMR. Bij meerdere gegadigden volgt een verkiezing.

Voor meer informatie over de DMR kunt u contact opnemen via email: p.vankruijssen@viertaal.nl